สร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ซักซ้อมความเข้าใจธุรการโรงเรียนเพื่อมอบนโยบายและสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานในโรงเรียน สิทธิประกันสังคม และสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากประกันสังคม

เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ที่ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยารอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมสร้างความเข้าใจแก่ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนเพื่อมอบนโยบายและสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน โดยมี นายประถม วิสุทธิพรปิติกุล นักวิชาการประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์ มาให้ความรู้ในเรื่องสิทธิประกันสังคม สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากประกันสังคม นางฉวีวรรณ ศรีสุข ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ชี้แจงเกี่ยวกับ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารงานบุคคล นางสาวแววตา วงศ์พิพัฒน์ชัย ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่ายเงินฯ โดยมีธุรการโรงเรียนในสังกัดเข้าประชุมเพื่อรับนโยบายและฟังคำชี้แจง  จำนวนทั้งสิ้น ๙๐ คน