สพป.ชลบุรี เขต 1 นิเทศ ติดตามและประเมินผลเตรียมความพร้อมของโรงเรียนในสังกัด ประจำภาคเรียนที่ 2/2562

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 นายเต็ม  เสืออ่วม  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1  ได้ออกนิเทศประเมินผลการปฏิบัติงานเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนประจำภาคเรียนที่ 2/2562 ของโรงเรียนในสังกัด จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านป่าแดง โรงเรียนวัดเขาไผ่ และโรงเรียนอนุบาลชลบุรี  ในการนี้ สพป.ชลบุรี เขต 1 ได้แบ่งการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานเตรียมความพร้อมของโรงเรียนในสังกัด จำนวน 18 ทีม แต่ละทีมมีผู้นิเทศ จำนวน ๒ คน ประกอบด้วยศึกษานิเทศก์ประจำสหวิทยาเขต ประธานสหวิทยาเขต ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการนิเทศการศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ในสังกัด