สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปี 2562 ครั้งที่ 69 หมวดหมู่:ภาษาต่างประเทศ

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น. นายนิวัฒน์  แก้วเพชร ผอ. สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปี 2562 ครั้งที่ 69  หมวดหมู่:ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันภาษาอังกฤษ(ครอสเวิร์ด) ชั้น ป.1-6 และ ม.1-3 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ซึงจะดำเนินการจัดการแข่งขันฯ ในวันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2562 นี้ ณ ห้องประชุมภูมิภักดี สพป.ชัยภูมิ เขต 3 และได้รับความอนุเคราะห์จาก นายเสฎฐวุฒิ ครูเกษตร ผอ.โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ อ.จัตุรัสเอื้อเฟื้อสถานที่จัดการแข่งขันฯ ในการนี้ท่านประธานฯ ได้มอบแนวทางการดำเนินการ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส บริสุทธิ ยุติธรรม เน้นความละเอียดอ่อน เพื่อที่่จะได้ตัวแทนของระดับเขตพื้นที่การศึกษาไปทำการแข่งขันระดับภูมิภาคที่มีคุณภาพต่อไป ทั้งนี้ นางโชติกา ชาลีรินทร์ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 3, น.ส.ดอกไม้ ชินโคตร ศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารโรงเรียน ร่วมประชุมชี้แจงแก่คณะกรรมการตัดสินฯ  จำนวน 45 คน ณ ห้องประชุมภูมิภักดี สพป.ชัยภูมิ เขต 3