สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ตรวจเยี่ยม รร.เตรียมพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2/2562

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ออกนิเทศ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดด้านอาคารสถานที่ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสื่ออุปกรณ์ การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ DLIT รวมทั้ง โครงการอาหารกลางวัน ได้แก่ โรงเรียนบ้านกุดขอนแก่น โรงเรียนบ้านเมืองคง โรงเรียนเพชรราษฎร์สามัคคี และโรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม เพื่อเตรียมความพร้อมรับการเปิดภาคเรียนที่ 2/2562 ทั้งนี้ ได้รับการต้อนรับจากผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาอย่างดียิ่ง