++สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ประชุมพิจารณางบประมาณ 2563+++

^^^วันจันทร์  ที่ 4  เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562    เวลา 09.30   ดร.พุฒชาด  จันทร์ดำ  ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน  เขต 1    ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมพิจารณางบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   ครั้งที่ 1   เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับใช้ในการบริหารสำนักงาน  ค่าสาธารณูปโภค  ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดตามภาระงานและติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน งบดำเนินงาน   โดย นายสุภาพ  กาวิ   รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมด้วย  ก่อนวาระการประชุม ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  ได้มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนประสบอุบัติเหตุ  รายเด็กหญิงจ่าอู่  ไม่มีชื่อสกุล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียบ้านห้วยผา  อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน  ณ  ห้องประชุม 2  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1+ธีรธิดา  พรหมมาแบน  รายงาน/++++

ธีรธิดา พรหมมาแบน