สพม.20จัดประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำร่างแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2563-2565

วันที่ 3 พฤศจิกายน  2562 นายภูริพัฒน์ ชาวเวียง รองผอ.สพม.20 รักษาราชการแทนผอ.สพม.20 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำร่างแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2563-2565 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20 ณ โรงแรมบลู โฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม โดยมีผู้อำนวยการกลุ่ม เจ้าหน้าที่ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20 ผู้บริหารสถานศึกษา  และครู เข้าร่วมประชุม ระหว่างวันที่ 3-5 พฤศจิกายน 2562