สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ จัดงานมหกรรมวิชาการ ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันที่  ๔ พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.พีระ  รัตนวิจิตร ผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็นประธานพิธีเปิดงานมหกรรมวิชาการ ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ซึ่งกำหนดจัดงานในระหว่างวันที่ ๔ – ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา โดยวิสูตร  เจริญวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นผู้กล่าวรายงานเป้าหมายหลักของการจัดงานภายใต้แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ศตวรรษ ที่ ๒๑ ภายในงานจะประกอบด้วยการแสดงภาพความสำเร็จของแต่ละเขตคุณภาพการศึกษา การจัดแสดงนิทรรศการใน ๘ มิติ ประกอบด้วย มิติที่ ๑ การอ่านการเขียน มิติที่ ๒ ภาษาต่างประเทศ มิติที่ ๓ อ่านคิดวิเคราะห์เขียน มิติที่ ๔ หลักสูตร มิติที่ ๕ สะเต็มศึกษา (STEM Education)  มิติที่ ๖ วิทยาการคำนวณ (Coding) มิติที่ ๗ ปฐมวัย มิติที่ ๘ อาชีพ และเศรษฐกิจพอเพียง และการจัดแสดงนิทรรศการของโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา และโรงเรียนในโครงการมูลนิธิยุวสถิรคุณ การแข่งขันวิชาการของนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ สังกัดเอกชน  และโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวม ๑๖๔ โรงเรียน  มีการจัดนิทรรศการ การแสดงผลงานดีเด่นที่เกิดจากการเรียนรู้ การสาธิตผลิต จำหน่าย ในการจัดงานครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) และงบประมาณจากบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (โรงงานเกตเวย์) จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน) ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายคมศิลป์ ศิริวงศ์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวแสดงความยินดีกับการจัดงานมหกรรมวิชาการ ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒