การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)

เมื่อเร็วๆนี้ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 นำโดย นางสาวสุรางค์ อาจณรงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา นายอิสมาแอ มามะ ศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบโครงการฯ ดังกล่าว พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้อิสลามศึกษาด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ใช้แนวคิดเทคนิควิธีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (ศาสตร์พระราชา) วิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาสู่การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้อิสลามศึกษา และนำเสนอแผนการจัดการเรียนรู้หน้าเดียวอิสลามศึกษา กลุ่มเป้าหมายในการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้ คือ ครูผู้สอนอิสลามศึกษา จำนวน 136 โรง ณ ห้องพญาตานี โรงแรมเซาท์เทิร์น วิว จังหวัดปัตตานี