ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สพฐ. ประธานประชุมเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา กลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการ ที่ 5,6,7

วันศุกร์ ที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. นายภิรมย์ จีนธาดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ในฐานะประธานกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 7 พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในเขตตรวจราชการที่ 5,6,7 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนการบริหารคุณภาพการศึกษา กลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 5,6,7 (ภาคใต้และภาคใต้ชายแดน) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยนายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สพฐ. เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้ ซึ่งนายสุนาจ แก้วสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 กล่าวต้อนรับ ประธาน และผู้เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมคูหาสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
ซึ่งการจัดประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนการบริหารคุณภาพการศึกษา กลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 5,6,7 (ภาคใต้และภาคใต้ชายแดน) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดขึ้นในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้บริหารส่วนกลาง ประธานเขตตรวจราชการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมประจำจังหวัด ผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด และผู้บริหารโรงเรียนจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ โดยมีนายอำนาจ วิชยานุวัติ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุมฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชุมผู้บริหารโรงเรียนหลักในเขตพื้นที่ เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และพบปะผู้ร่วมประชุม ระหว่างกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียน ผู้นำท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา ส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความมั่นใจและสร้างความเข้าใจในนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน