สพป.เลย เขต ๒ ประชุมพิจารณาโรงเรียนเข้ารับการจัดสรรงบประมาณจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน

วันที่  ๕  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒  เวลา  ๑๐.๐๐ น.  ที่ห้องประชุมเฉลิมรัตน์   นายพลชัย  ชุมปัญญา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาโรงเรียนเข้ารับการจัดสรรงบประมาณจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ  ๒๕๖๓ เพื่อเสนอไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๖๕๐๔ ลงวันที่  ๒๙  ตุลาคม  ๒๕๖๒   ทั้งนี้เพื่อให้การจัดสรรอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการและสอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยมี รอง ผอ.สพป.เลย เขต ๒ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าประชุม