สพป.ชัยนาท ติดตามความพร้อมวันเปิดภาคเรียนที่ 2/2562

วันที่ 4 – 5 พฤศจิกายน 2562 สพป.ชัยนาท นำโดย ดร.ลออ วิลัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ สพป.ชัยนาท ออกติดตามและประเมินความพร้อมสถานศึกษา ในการเปิดภาคเรียนที่ 2/2562 ของสถานศึกษาในสังกัด สพป.ชัยนาท โดยติดตามพร้อมด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม ห้องเรียน ห้องเรียนพิเศษต่าง ๆ ด้านระเบียบวินัยของนักเรียน ด้านผู้บริหาร/ครู การเรียนการสอนทางไกล DLTV การเตรียมความพร้อมการสอบ RT/NT/O-NET