ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านพร้าวเหนือ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

วันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านพร้าวเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย โดยได้ ติดตามการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน การแก้ปัญหาการอ่านการเขียนของนักเรียน  ตามโครงการอ่านออกเขียนได้  การใช้อินเตอร์เน็ตในโรงเรียน การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV การปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน การบริหารจัดการโครงการอาหารกลางวัน  ในโอกาสนี้ได้ติดตาม เยี่ยมชมห้องเรียนแต่ละชั้นเรียนและให้คำแนะนำ ปรึกษา อีกทั้งให้กำลังใจในการปฏิบัติราชการแก่คณะครู และนักเรียนอีกด้วย