ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 มอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กแก่คณะทำงาน

4 พฤศจิกายน 2562 นายชัชชัย ทับทิมอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาทบทวนแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก (โรงเรียนที่มีนักเรียน 120 คนลงมา) ปีการศึกษา 2563-2564 ณ ห้องประชุมหลงหลิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ซึ่งคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดที่ปฏิบัติหน้าที่ประธานเครือข่ายกลุ่มโรงเรียน ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผนที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ จำนวน 5 อำเภอๆ ละ 1 คณะ ในการดำเนินการขับเคลื่อนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนตั้งแต่ 120 คนลงมา มีเป้าหมายเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้เพิ่มสูงขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน และลดภาระค่าใช้จ่ายงบประมาณด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ โดยคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจะลงพื้นที่ตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อประชุมร่วมกับผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนตั้งแต่ 120 คนลงมา ในระหว่างวันที่ 7 – 8 พฤศจิกายน 2562 เพื่อร่วมพิจารณาทบทวนแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก(โรงเรียนที่มีนักเรียน 120 คนลงมา) ปีการศึกษา 2563-2564 ทั้งนี้การดำเนินการจะต้องไม่เกิดผลกระทบกับชุมชน อีกทั้งโรงเรียนหลักที่จะมีโรงเรียนอื่นไปควบรวมต้องมีศักยภาพ และมีความเหมาะสมตามสภาพบริบทมากกว่าโรงเรียนที่มาควบรวมอย่างแท้จริงเป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากต้นสังกัด