สพม.39 ร่วมประชุมการขับเคลื่อนการคุ้มครองและดูแลช่วยเหลือนักเรียน และมาตรการเฝ้าระวังเหตุอันไม่เหมาะสมในวันลอยกระทง

นายสุทธิดล พุทธรักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาบุคลากรทางการศึกษา ร่วมขับเคลื่อนการคุ้มครองและดูแลช่วยเหลือนักเรียน และมาตรการเฝ้าระวังเหตุอันไม่เหมาะสมในวันลอยกระทง โดยมี ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานประชุม พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา” และมอบโล่ เกียรติบัตร รางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิตประจำปี 2562 ระดับเขตตรวจราชการที่ 17 (Cluster 17 ) ซึ่งมีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 เข้ารับรางวัล ได้แก่ 1.สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ระดับทองโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 2.สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ระดับทอง โรงเรียนนครไทย 3.สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา ขนาดเล็ก โรงเรียนดาราพิทยาคม และรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิตระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ระดับทอง นางจุฑาทิพย์ ยงพานิชย์ ครูโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา  ณ หอประชุมศรีจุฬาลักษณ์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย

Alisa Pratumpo