“ผอ สพป.ปัตตานี เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความพร้อม ของการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2562”

วันจันทร์ ที่ 4 พฤศจิกายน 2562  เวลา 09.30 น. ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 1 นายภิรมย์  จีนธาดา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความพร้อมสร้างขวัญและกำลังใจ แก่ผู้บริหารคณะครู บุลากรทางการศึกษา และนักเรียน ในวันที่ 2 ของการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนในสังกัด ได้แก่ โรงเรียนบ้านดาโต๊ะ, โรงเรียนบ้านบูดี, โรงเรียนบ้านท่าสู, โรงเรียนพ่อมิ่ง และโรงเรียนบ้านบางมะรวด ในการลงพื้นที่ในครั้งนี้เพื่อติดตามความพร้อมของครูผู้สอนครูผู้สอน และนัก

เรียนชั้นอนุบาล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1,2,3 เพื่อรองรับการประเมิน RT,ข้อสอบกลาง,NT ในปีการศึกษา 2562