Coaching ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา

Coaching ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาระยะเวลา ๑ ปี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
//วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ รายงานผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาระยะเวลา ๑ ปี ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ ต่อคณะกรรมการ Coaching  ณ พฤกษาวัลเล่ย์ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี