++สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ร่วมรับฟังรายการพุธเช้า..ข่าวสพฐ. 43/2562++

<< วันนี้  เวลา 07.30 น.  ดร.พุฒชาด  จันทร์ดำ  ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1    มอบกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาและกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นำโดยนางสาวรุ่งทิพย์  อนุเมธางกูร  ผอ.กลุ่มนิเทศและประเมินผลการจัดการศึกษา    รับชมรายการพุธเช้าข่าวโรงเรียนและรายการพุธเช้าข่าวสพฐ.ครั้งที่ 43/2562  เพื่อรับทราบนโยบายการจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติและศึกษาโรงเรียนที่นำนโยบายสู่การปฏิบัติประสบผลสำเร็จด้านการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาการดำเนินงานของ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ต่อไป     ณ  ห้องประชุม  Conference   หน้าห้องผู้อำนวยการ  // ธีรธิดา  พรหมมาแบน  รายงาน  /+++

 

 

 

ธีรธิดา พรหมมาแบน