ทบทวนมาตรการรักษาความปลอดภัยครู บุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดปัตตานี

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 เวลา10.30 น. นายภิรมย์ จีนธาดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 เป็นกรรมการศูนย์อำนวยการการรักษาความปลอดภัยครู บุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษาจังหวัดปัตตานี ประจำปี 2562 (ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 เข้าร่วมประชุม

ซึ่งมีนายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในการเปิดประชุมในครั้งนี้ เพื่อทบทวนมาตรการรักษาความปลอดภัยครู บุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดและให้เป็นแนวทางการดำเนินการทบทวน ปรับแผนตามมาตรการรักษาความปลอดภัยครูในระดับพื้นที่อำเภอให้อำเภอ /ศปก อำเภอ หน่วยกำลังและเขตพื้นที่การศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน และให้มีการบูรณาการระหว่างเขตพื้นที่การศึกษาร่วมกับหน่วยกำลังทั้ง 3 ฝ่าย ประกอบด้วย ตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง ที่จะต้องดูแลความปลอดภัยครู และทุกโรงเรียนต้องถือปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยของครู  ณ ห้องประชุมพญาตานี ชั้น 4 ศาลากลาง จังหวัดปัตตานี