ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก มอบนโยบายการจัดการศึกษาของจังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ณ หอประชุมนเรศวร โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ประชุมมอบนโยบายการจัดการศึกษาของจังหวัดพิษณุโลก แก่ผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมีนโยบายประกอบด้วย 1. การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ให้มีความกตัญญู ซื่อสัตย์ อดทน 2. การสร้างค่านิยมให้นักเรียน รู้จักประวัติศาสตร์ ของชาติไทย และจังหวัดพิษณุโลก 3. นำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มาใช้เช่น รู้จัก นักเรียนรายบุคคล ประวัติของนักเรียน ผู้บริหาร ครูจะต้องออกเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคน และจะต้องรู้ว่านักเรียน เหมาะที่จะเรียนศึกษาต่อในสาขาใด ต้องนําระบบการแนะแนวมาใช้อย่างเป็นรูปธรรม 4. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเช่น o-net ผู้บริหารจะต้อง Connection กับทุกฝ่าย  สร้างความร่วมมือกับทุกส่วนทุกฝ่าย 5.การสร้างแรงบันดาลใจแก่นักเรียนชั้น ม.3 ในการศึกษาต่อตามความสามารถ ความถนัด  6.การแข่งขันกีฬานักเรียนจังหวัดพิษณุโลก โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมให้การสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาโรงเรียน อาทิ ธนาคารขยะ การเกษตร ภายในโรงเรียน ทั้งนี้ นายอุดม สายโท รักษาราชการแทน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เข้าร่วมการประชุม พร้อมขับเคลื่อน นำนโยบายสู่การปฏิบัติ