สพฐ. ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดโยธานิมิต (วัดโบสถ์) พระอารามหลวง จ.ตราด

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นำโดยนายอำนาจ วิชยานุวัติ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นผู้นำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ที่วัดโยธานิมิต (วัดโบสถ์) พระอารามหลวง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด เพื่อส่งเสริม ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา โดยมี ว่าที่ร้อยตรี พิเชียน ลิมป์หวังอยู่ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด รวมถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจากทั่วประเทศ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษาในพื้นที่ ข้าราชการครู และพุทธศาสนิกชนจังหวัดตราด เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก โดยมียอดเงินถวายบำรุงและบูรณะพระอาราม รวมจำนวน 3,174,419.75 บาท

ทั้งนี้ กฐินพระราชทาน เป็นผ้าพระกฐินพระราชทานที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินและเครื่องกฐินแก่พระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชบริพาร ส่วนราชการ หน่วยงาน สมาคม หรือเอกชน ให้ไปทอดยังพระอารามหลวงต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบต่อไป

อัจฉรา ข่าว