ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 ประธานพิธีมอบเกียรติบัตรโรงเรียนที่มีผลการพัฒนา O-NET/NT สูง โรงเรียนที่มีผล O-NET สูงกว่าระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2562

ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานพิธีมอบเกียรติบัตรโรงเรียนที่มีผลการพัฒนา O-NET/NT สูง โรงเรียนที่มีผล O-NET สูงกว่าระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 และเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเตรียมความพร้อมงานวัดและประเมินผลทุกระดับ โดยมีนางสาวสุจิตรา ทาลีราช ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รก.ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
นางรัชฎาภรณ์ สามารถ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ : ผู้รับผิดชอบโครงการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2