สพป.พิจิตร เขต 1 คัดเลือกนักเรียนโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อ 9 พฤศจิกายน 2562 ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นประธานอำนวยการสอบ คัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1 ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถในวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ให้ได้รับการพัฒนาความสามารถสูงยิ่ง ๆ ขึ้นไป โดยมีนักเรียนเข้าสอบคัดเลือกกว่า 1000 คน ที่สนามสอบโรงเรียนอนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์) อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร