ประกาศเขตพื้นที่สุจริต และเขตคุณธรรม

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พล.3  พร้อมด้วย  ผู้อำนวยการกลุ่ม  และบุคลากรทางการศึกษา สพป.พล.3 จัดกิจกรรมหน้าเสาธง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 โดยการร่วมกันร้องเพลงชาติ  สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย กล่าวคำปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดีซื่อสัตย์สุจริต ปฏิญญาเขตสุจริต และปฏิญญาเขตคุณธรรม  เพื่ออนุรักษ์ความเป็นไทย และเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562