พสน.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ออกตรวจพื้นที่สุ่มเสี่ยงและเฝ้าระวังเหตุอันไม่เหมาะสม  เนื่องในเทศกาลลอยกระทง  ประจำปี 2562

เมื่อวันวันที่  11 พฤศิจกายน 2562.  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1  โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) ได้ออกตรวจพื้นที่สุ่มเสี่ยงและเฝ้าระวังเหตุอันไม่เหมาะสม  เนื่องในเทศกาลลอยกระทง  ประจำปี 2562  ณ บริเวณสวนสาธารณะเมืองชัยภูมิ. ห้างสรรพสินค้า และแหล่งชุมนุมต่างๆ เพื่อดูแลความเรียบร้อย และพฤติกรรมของนักเรียน นักศึกษา ในพื้นที่ดังกล่าว อันจะส่งผลต่อความสงบเรียบร้อยของสังคมต่อไป.