หนองทุ่งมนต์เกมส์

เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน  ๒๕๖๒  ดร.เจริญ  ราชโสภา  ผอ.สพป.สกลนคร เขต ๒ ประธานเปิดการแข่งขันกีฬาศูนย์เครือข่ายที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ “หนองทุ่งมนต์เกมส์” โดยมีนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน ๑๕ โรงเรียน เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้ความสามารถด้านกีฬา เล่นกีฬาอย่างถูกกติกา ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรักสามัคคีในหมู่คณะและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ณ สนามโรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์…ชุลีพร/ข่าว