สพม 39 ขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจน

นายสุทธิดล พุทธรักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ประธานเปิดโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ เพื่อให้นักเรียนมีทักษะอาชีพและพัฒนาเป็นแรงงานฝีมืออาชีพที่สามารถนำไปประกอบอาชีพได้  โดยได้รับเกียรติจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก,สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ ซึ่งมีครูแนะแนวของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมพุทธนเรศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39