สพป.เลย เขต ๒ ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนเพื่อรับการจัดสรรพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

วันอังคารที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. ที่ห้องประชุมเฉลิมรัตน์ นายพลชัย ชุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เลย เขต ๒ (ผอ.สพป.เลย เขต ๒) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนเพื่อรับการจัดสรรพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เนื่องจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ ได้รับจัดสรรอัตราพี่เลี้ยงเด็กพิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๔๔ อัตรา จำแนกเป็นพี่เลี้ยงเด็กพิการ มีสัญญาจ้างเดิม จำนวน ๓๙ อัตรา และได้รับจัดสรรตามเกณฑ์อัตราส่วนจำนวนนักเรียนพิการต่อพี่เลี้ยงเด็กพิการ(จ้างเหมาบริการ)จำนวน ๕ อัตรา โดยให้เป็นไปตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๗/ว๕๑๔๗ ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ซึ่งมีคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนเพื่อรับการจัดสรรพี่เลี้ยงเด็กพิการตามคำสั่ง สพป.เลย เขต ๒ ที่ ๔๘๐/๒๕๖๒ สั่ง ณ วันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ เข้าประชุมพิจารณา โดยก่อนประชุม ผอ.สพป.เลย เขต ๒ ได้แจ้งให้ทราบว่า สพป.เลย เขต ๒ได้ประชุมจัดทำร่างแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากที่กำหนดไว้เดิม ๒ ข้อ ๑. นักเรียน อ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น แก้ปัญหาเป็น ๒.ห้องเรียนคุณภาพสู่โรงเรียนคุณภาพ เพิ่มอีก ๒ เป็น ๔ ข้อ ข้อที่ ๓. การประกันคุณภาพภายในและข้อ ๔. การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพื่อสร้างความเข้าใจในทิศทางการพัฒนาการศึกษาของ สพป.เลย เขต ๒