สพป.ลพบุรี เขต 1>ติดตามรายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 43/2562 ประจำวันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562 และประชุมทีมผู้บริหาร ครั้งที่ 43 ประจำปี 2562

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 07.30-09.30 น. >> นายไกรสิทธิ์ เกษี รองผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มและเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ติดตามรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 43/2562 ประจำวันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562 จาก สพฐ. โดยการรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง OBEC Channel ในประเด็นสำคัญ 3 ช่วง ดังนี้

  1. การนำศาสตร์พระราชาไปสู่การปฏิบัติ จำนวน 1 เรื่อง – VTR โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ ตอน หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดศรีสะเกษ
  2. เรื่องเด่นประเด็นสำคัญ จำนวน 5 เรื่อง – เมื่อวันที่ 30 ต.ค. 2562 สพฐ. รับใบประกาศเกียรติคุณจากนายกรัฐมนตรี รางวัลสนับสนุนนโยบายรัฐบาลตามโครงการยกเลิกสําเนาเอกสารราชการ ในงาน DIGITAL GOVERNMENT AWARDS 2019 – การประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2562 – นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563 – การสำรวจความต้องการอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – การจัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  3. แจ้งข้อราชการจาก สพฐ. จำนวน 4 เรื่อง – การจัดแสดงและประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับนานาชาติ ในงาน International Exhibition for Young Inventors (IEYI 2019) เมื่อวันที่ 22 – 26 ต.ค. 2562 จังหวัดบันเติน สาธารณรัฐอินโดนีเซีย – การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้วิทยากรแกนนำระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา – การจัดงานรณรงค์เฝ้าระวังและกิจกรรมสร้างสรรค์วันลอยกระทง และมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษา – การพัฒนาการอ่านและการเขียนภาษาไทย : อักษรซ่อนกล สถาบันภาษาไทย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

หลังจากเสร็จสิ้นแล้ว มีการประชุมทีมผู้บริหาร ครั้งที่ 43 ประจำปี 2562 เพื่อหารือและนำนโยบาย/ข้อสั่งการจาก สพฐ. มาปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับภารกิจงานให้เกิดประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย ณ ห้องประชุมพลโทอุทัยอุปถัมภ์ สพป.ลพบุรี เขต 1 …น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต 1/ถ่ายภาพ/รายงาน…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)