สพป.ลพบุรี เขต 1>ร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2562 เพื่อรับนโยบายในการขับเคลื่อนแนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 >> นายณรงค์ ชุณหะนันทน์ รองผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 เข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2562 เพื่อรับนโยบายในการขับเคลื่อนแนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ. ศ. 2563 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงเรียนตราษตระการคุณ สพม.เขต 17 (จังหวัดตราด) โดยมี นายอำนาจ วิชยานุวัติ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานการประชุมฯ พร้อมทั้งมอบนโยบายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมี ว่าที่ร้อยตรีพิเชียน ลิมป์หวังอยู่ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด กล่าวต้อนรับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ อีกทั้งได้กล่าวเชิญชวนให้เที่ยวจังหวัดตราด จากนั้นนายอำนาจ วิชยานุวัติ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กล่าว สรุปใจความว่า..ยินดีและเป็นเกียรติที่เป็นประธานในการประชุมสัมมนาฯ เพื่อสร้างความเข้าใจในการนำนโยบาย ขับเคลื่อนการปฏิบัติ มุ่งสู่คุณภาพการศึกษา สำหรับการประชุมครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจการนำนโยบายขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติในทุกด้าน เพื่อให้การดำเนินการในทุกด้าน มีการติดตามและประเมินผล ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงพื้นที่ นับเป็นโอกาสดีที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ สะท้อนผ่านคลัสเตอร์ ผ่านสำนักงานเขตพื้นที่ ซึ่งเชื่อมั่นว่าการดำเนินการครั้งนี้จะสร้างแรงผลักดัน สร้างแรงจูงใจและนำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป…น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต 1 : รายงานข้อมูลจากเว็บไซต์ สพฐ./ขอบคุณภาพจากคุณชมกมล หาพันนา : ถ่ายภาพ…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)