สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 7/2562

วันที่ 12 พฤศจิกายน  2562  เวลา 09.00 น.  นายประกิจ พุ่มพฤกษ์ ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด  สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  ครั้งที่ 7/2562  ก่อนเปิดการประชุม  ประธานได้มอบเกียรติบัตรรางวัลชมเชยให้กับนักเรียนและสถานศึกษาที่ผ่านการประเมินคัดเลือกเพื่อรับรางวัลพระราชทาน  ระดับภาค  ประจำปี  2561   มอบเกียรติบัตรให้กับสถานศึกษาที่มีการบริหารจัดการและดำเนินงานจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน   ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ประจำปี  2562   มอบเกียรติบัตรให้กับสถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว  ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  ประจำปีการศึกษา  2561  มอบเกียรติบัตรผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-Net) สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ   โครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ปีการศึกษา 2561  และมอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนที่ผ่านการประเมินส่งเสริมการอ่านดีเด่น  โรงเรียนห้องสมุดดีเด่นและบรรณารักษ์ดีเด่น   โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านตามรอยพระจริยวัตรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ   สยามบรมราชกุมารี  จากนั้น  ผู้ที่เข้าประชุมได้ร่วมกันไหว้พระ สวดมนต์  ร้องเพลงชาติ   กล่าวปฏิญญาเขตสุจริต   เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา  และพระมหากษัตริย์    ณ  ห้องประชุม 3  สพป.ปราจีนบุรี เขต 2