โรงเรียนบ้านท่ามะพร้าว สังกัด สพป.กระบี่ แปรรูปเห็ดภูฎาน เพิ่มเวลารู้และสร้างรายได้ระหว่างเรียนให้กับนักเรียน

นายสุบิน  นิยมเดชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่ามะพร้าว  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ เปิดเผยว่า จากการที่โรงเรียนจัดทำโครงการ School-BIRD เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงให้กับนักเรียนและเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงให้กับชุมชนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกิจกรรมการเพาะเลี้ยงเห็ดนางฟ้าภูฎานเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่นักเรียนได้ร่วมกันเพาะเลี้ยงในช่วงลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  โดยแกนนำนักเรียนประกอบด้วยเด็กชายรังสิมันต์  ลูกบัว เด็กหญิงณัฐติกานต์  ทำเผือก และเด็กหญิงเวฐิตา  บาเร็ม  ได้ชักชวนเพื่อน ๆ นำเห็ดมาแปรรูป ในรูปแบบเห็ดสวรรค์ เห็ดทอดกรอบ น้ำพริกเห็ด แหนมเห็ด จัดจำหน่ายในโรงเรียนและในชุมชน เป็นรายได้เสริมอีกทางหนึ่ง โดยร่วมกันลงทุนเอง จากการกู้ยืมเงินทุนธนาคารของโรงเรียนที่ได้รับความอนุเคราะห์เงินงบประมาณ เพื่อจัดทำโครงการธุรกิจนักเรียนจากสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชนแห่งประเทศไทย (PDA) โดยมีนางสุน๊ะ  นิยมเดชา และนางสาวมาลี  ไทรบุรี ครูในโรงเรียนคอยให้คำปรึกษาและพัฒนาความสามารถของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการสนับสนุนให้นักเรียนจัดนิทรรศการ ออกร้านค้า ตามงานต่าง ๆ ในชุมชน และในอำเภออย่างต่อเนื่อง

นางสุน๊ะ  นิยมเดชา ครู โรงเรียนบ้านท่ามะพร้าว กล่าวว่า การสอนให้นักเรียนรู้จักแปรรูปอาหาร ช่วยให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ รู้จักใช้วัตถุดิบที่มีอยู่มาใช้ให้เป็นประโยชน์สูงสุด เก็บไว้ได้นานโดยที่ยังทรงคุณค่าทางอาหาร รับประทานร่วมกับอาหารอื่นได้  นักเรียนนำไปจำหน่าย ทำให้นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียน เป็นการลดภาระให้กับผู้ปกครองของนักเรียน  และนักเรียนยังร่วมเป็นวิทยากรเผยแพร่รูปแบบการแปรรูปให้กับชุมชนได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  ถือเป็นการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ที่ให้ประโยชน์อีกทางหนึ่งด้วย