สพม.35 ร่วมลงนามส่งมอบนักศึกษาจีน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และพิธีส่งมอบนักศึกษาจีน ตามโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมไทย – จีน (รุ่น 11) ปีงบประมาณ 2563 ให้แก่สถานศึกษาในจังหวัดลำพูน ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมไทย – จีน ครั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือ

ทางการศึกษาร่วมกับระหว่างไทย – จีน ปลูกฝังและเตรียมความพร้อมให้นักเรียนในจังหวัดลำพูน  ให้มีความสามารถเข้าถึงการสื่อสารภาษา และเข้าใจวัฒนธรรม ไทย – จีน  มีนักศึกษาจีน เข้าร่วม  โครงการจำนวน 9 คน

นภัสวรรณ  ทาไชยวงค์

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน

ณรงค์  ศรีตาบุตร

พนักงานขับรถ/ภาพ