ประชาสัมพันธ์การเข้าเยี่ยมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช.

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเช้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช. สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ พิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ