สพม.35 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม

นายประจักษ์  สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  เดินทางตรวจติดตามผลการจัดการศึกษาตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิ การ  โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม  โดยมีนายประดิษฐ์  วังพฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับ รายงานการจัดการศึกษาและรับฟังข้อเสนอแนะ  ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562

การตรวจติดตามฯ ครั้งนี้ได้ขอความร่วมมือคณะครูเตรียมความพร้อมรับการวัดผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ม.3-6 ปีการศึกษา 2562  อีกทั้ง ติดตามผลการศึกษาของนักเรียนที่ติด ร  มส  0  ให้เสร็จสิ้น นอกจากนี้ขอขอบคุณคณะครูทุกคนที่ร่วมการจัดการเรียนการสอนให้ลุล่วงได้เป็นอย่างดี

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน

ณรงค์  ศรีตาบุตร

พนักงานขับรถ/ภาพ