สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น . ณ ห้องประชุมภูมิภักดี สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นายนิวัฒน์  แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนในสังกัดทุกโรง เพื่อขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งนโยบายมุ่งสู่ดาวดวงเดียวกัน: 5 เป้าหมาย 15 จุดเน้น ซึ่งคณะกรรมการจะดำเนินการออกนิเทศฯ ระหว่างวันที่ 11 – 12 พฤศจิกายน 2562 โดยมีคณะกรรมการออกนิเทศ จำนวน 19 คณะ(เครือข่ายโรงเรียน) ประกอบด้วย ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ,รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ,คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.,ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม,ประธานเครือข่ายโรงเรียน,ผู้บริหารและคณะศึกษานิเทศก์ ทั้งนี้ นางโชติกา ชาลีรินทน์ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการนิเทศ เกณฑ์การพิจารณาผลการนิเทศตามแบบนิเทศ ติดตามฯ ประกอบด้วยรายการนิเทศ 8 ด้าน เพื่อสร้างความเข้าใจและความถูกต้องตรงกัน