โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ (มหินทรศึกษาคาร) ด.ช.ธนกาญจน์ ลิ้มประเสริฐ ได้รับโล่รางวัลพระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ชนะเลิศการกล่าวปาฐกถาธรรม

14 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1    มีความภาคภูมิใจในอีกครั้งหนึ่งที่นักเรียนตัวน้อยโรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ (มหินทรศึกษาคาร) ด.ช.ธนกาญจน์ ลิ้มประเสริฐ ได้รับโล่รางวัลพระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ชนะเลิศการกล่าวปาฐกถาธรรม ประกวดที่วัดนางชี กรุงเทพมหานคร ..ในโอกาสนี้ ทางโรงเรียนขอกราบขอบพระคุณ พระอาจารย์มหาจรูญ สิริภัทโท นายไพชะยนต์ พูนขวัญ ผอ.โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ (มหินทรศึกษาคาร) นายสุทิน ผิวอ่อน รอง ผอ.โรงเรียน  และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน และที่ลืมไม่ได้เลยคือขอขอบคุณครอบครัวลิ้มประเสริฐ ผู้ปกครองที่ไว้วางใจอนุญาตให้ ด.ช.ธนกาญจน์  ลิ้มประเสริฐ เข้าร่วมสร้างชื่อเสียงให้จังหวัดนครปฐม

PrBenyapat Suammara
สพป.นฐ.เขต1