สพป.ลพบุรี เขต 1>ติดตามรายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 44/2562 ประจำวันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562 และประชุมทีมผู้บริหาร ครั้งที่ 44 ประจำปี 2562

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 07.30-09.30 น. >> นายณรงค์ ชุณหะนันทน์ รองผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มและเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ติดตามรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 44/2562 ประจำวันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562 จาก สพฐ. โดยการรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง OBEC Channel ในประเด็นสำคัญ 3 ช่วง ดังนี้

  1. การนำศาสตร์พระราชาไปสู่การปฏิบัติ จำนวน 1 เรื่อง – VTR โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ ตอน โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยบางทรายตอนบน จังหวัดมุกดาหาร
  2. แจ้งข้อราชการ สพฐ. จำนวน 2 เรื่อง – ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ผ่านการเรียนแบบ Active Learning โรงเรียนบ้านหลวง (ฝาง) จังหวัดเชียงใหม่/สพป.เชียงใหม่ เขต 3 – ภาพยนตร์สั้น เรื่อง “ฉันให้นาย” โรงเรียนบ้านคำเจริญราษฎร์บำรุง / สพป.สกลนคร เขต 2
  3. เรื่องเด่นประเด็นสำคัญ จำนวน 4 เรื่อง – เมื่อวันที่ 8 พ.ย. 62 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้ สพฐ. เป็นผู้นำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ที่วัดโยธานิมิต (วัดโบสถ์) พระอารามหลวง จังหวัดตราด – เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 62 การประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2562 ณ โรงเรียนตราษตระการคุณ จังหวัดตราด – การลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ณ โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ จังหวัดกาญจนบุรี – วันที่ 14 พ.ย.62 ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ (เลขาธิการ กพฐ.), นายวัลลพ สงวนนาม (ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ.) และ นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร (ที่ปรึกด้านนโยบายและแผน) ร่วมลงพื้นที่ สพฐ. สัญจร เพื่อหารือกลุ่มคลัสเตอร์ (CLUTER) ประจำเขตตรวจราชการ 5, 6, 7 ณ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 จังหวัดสงขลา

หลังจากเสร็จสิ้นแล้ว มีการประชุมทีมผู้บริหาร ครั้งที่ 44 ประจำปี 2562 เพื่อหารือและนำนโยบาย/ข้อสั่งการจาก สพฐ.           มาปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับภารกิจงานให้เกิดประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย ณ ห้องประชุมพลโทอุทัยอุปถัมภ์ สพป.ลพบุรี เขต 1 …น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต 1/ถ่ายภาพ/รายงาน…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)