ตรวจติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาที่ขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนฯ ณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.30 น. นายวรพงษ์ สันติวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มอบหมายให้นางสาวอรัญญา แยงเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน พร้อมด้วยคณะกรรมการ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาที่ขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม จังหวัดพะเยา โดยมี คณะครูให้การต้อนรับ และร่วมให้ข้อมูล /น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ข่าว