สพม.39 จัดแข่งขันงานมหกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดพิษณุโลก กลุ่ม 3

นายสุทธิดล พุทธรักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ประธานเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับมัธยมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก กลุ่ม 3 “วิชาการก้าวนำ หัตถกรรมก้าวหน้า เด็กเหนือพัฒนา ภูมิปัญญาสู่สากล” ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษขั้นพื้นฐาน ได้เริ่มจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ตั้งแต่ปี พ.ศ.2455 จนถึงปัจจุบันเป็นครั้งที่ 69 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกด้านความสามารถในทางวิชาการศิลปะการแสดง และทักษะด้านวิชาชีพ และเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนในระดับเขตพื้นที่การศึกษา พิษณุโลก กลุ่ม 3 เข้าร่วมการแข่งขันระดับภาคเหนือ และที่สำคัญเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถของนักเรียนในด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน โดยมีโรงเรียนอำเภอวัดโบสถ์ อำเภอนครไทย และอำเภอชาติตระการเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 20 โรงเรียน ณ สนามการแข่งขันโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก