สพป.ชลบุรี เขต 1 ออกนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2

นายเต็ม  เสืออ่วม  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ได้มอบหมายให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษา ออกติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานเตรียมความพร้อมของโรงเรียนในสังกัด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เพื่อขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาให้เกิดการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนทั้งระบบในปีการศึกษา 2561  ระหว่างวันที่ 6 – 9 พฤศจิกายน 2561 โดยมีประธานสหวิทยาเขต ผู้อำนวยการกลุ่มและศึกษานิเทศก์เป็นคณะกรรมการ