สพป.ลพบุรี เขต 1>มอบของที่ระลึกให้แก่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เพื่อเป็นการขอบพระคุณที่ให้การสนับสนุนงบประมาณสำหรับการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00 น. >> นายณรงค์ ชุณหะนันทน์ รองผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 พร้อมด้วยนางบังอร เทียนสุวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาที่เป็นประธานกลุ่มโรงเรียน/ประธานกลุ่มวิชาการแต่ละสาระการเรียนรู้ในสังกัด เข้าร่วมมอบของที่ระลึกให้แก่มอบของที่ระลึกให้แก่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เพื่อเป็นการขอบคุณที่ให้การสนับสนุนงบประมาณสำหรับการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จำนวนเงิน 500,000 บาท สำหรับดำเนินการคัดเลือกนักเรียนตามกิจกรรมการแข่งขัน และยังอนุญาตให้ใช้สถานที่ตลาดโบราณบ้าน 4 ภาคลพบุรี เป็นสถานที่สำหรับจัดพิธีเปิดโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย พร้อมให้ความอนุเคราะห์รถเข็นจำหน่ายสินค้าที่มีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 เป็นหน่วยงานหลักในการจัดการแข่งขัน เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเพื่อเป็นตัวแทนแข่งขันระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ในระหว่างวันที่ 7 – 9 ธันวาคม 2562 ที่จังหวัดสมุทรปราการต่อไป ณ ห้องประชุมชั้น 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี…น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต 1/ถ่ายภาพ/รายงาน…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)