สพป.พิษณุโลก เขต 3 มอบทุนการศึกษา

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พล.3 มอบทุนการศึกษา จากกองทุนพรหมวัดชาติไทย เพื่อช่วยเหลือน้องผู้ยากไร้และประสบภัย จำนวน 77 ทุน ๆ ละ 3,000 บาท รวมเป็นทั้งสิ้น 231,000 บาท ให้กับนักเรียนในสังกัด   ซึ่งในวันนี้มอบทุนให้กับ ดช.นพรัตน์ อีเจ็คสัน โรงเรียนคลอตกวิทยา ดญ.วารีรีตน์ เจริญสิทธิ์ ดช.พชรพล บัวอุบล ดช.ธีรภัทร์ ไชยนันทน์ โรงเรียนบ้านคลองมะเกลือ และ ดช.ธนกฤต บัวขาว โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา