สพป.ระยอง เขต ๒ จัดประชุมผู้บริหารฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นายธันวา ลิ่มสถาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้บริหารกาศึกา และผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.ระยอง เขต ๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ณ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก อำเภอแกลง จังหวัดระยอง  เพื่อรับทราบนโยบายการบริหารการจัดการศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ และชี้แจงการดำเนินงานของกลุ่มต่าง ๆ ภายในสพป.ระยอง เขต ๒ พร้อมนี้ได้มีการมอบวุฒิบัตรผู้อำนวยการสถานศึกษา และเกียรติบัตรโรงเรียนในสังกัด สพป.ระยอง เขต ๒ ดังนี้ ๑) ผู้บริหารผ่านเกณฑ์การพัฒนามาตรฐานผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาตามรูปแบบแนวใหม่ฯ จำนวน ๑๐ ราย ๒) โรงเรียนต้นแบบลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Active Leaning ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน ๑ แห่ง ๓) โรงเรียนที่มีผลคะแนนเฉลี่ย NT ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ โดยรวม ๓ ด้าน สูงสุด ๑๐ อันดับของเขตพื้นที่ ๔) โรงเรียนที่มีผลคะแนนเฉลี่ย O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โดยรวม ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สูงสุด ๑๐ อันดับของเขตพื้นที่ ๕) โรงเรียนที่มีผลคะแนนเฉลี่ย O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โดยรวม ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สูงสุด ๑๐ อันดับของเขตพื้นที่