สพม.36 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหารฯ

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. นายวรพงษ์ สันติวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มอบหมายให้ นางพิฐชญาณ์ แก้วชุมพลกุล ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร หรือการจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) ณ  ห้องประชุมจุฬาภรณ์ 1  อาคารอำนวยการ  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เชียงราย โดยมี นายประดิษฐ์ โพธิกลาง ผูเอำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เชียงราย และคณะครู เข้าร่วมอบรมจำนวน 30 คน /น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ /ข่าว