สพม.39 จัดแข่งขันงานมหกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดพิษณุโลก กลุ่ม 1

นายสุทธิดล พุทธรักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ประธานเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับมัธยมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก กลุ่ม 1 “วิชาการก้าวนำ หัตถกรรมก้าวหน้า เด็กเหนือพัฒนา ภูมิปัญญาสู่สากล” สำนักงานคณะกรรมการการศึกษขั้นพื้นฐาน ได้เริ่มจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ตั้งแต่ปี พ.ศ.2455 จนถึงปัจจุบันเป็นครั้งที่ 69 ซึ่งโรงเรียนพุทธชินราชพิทยาเป็นเจ้าภาพดำเนินการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถในทางวิชาการศิลปะการแสดง และทักษะด้านวิชาชีพ และเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนในระดับเขตพื้นที่การศึกษา พิษณุโลก กลุ่ม 1 เข้าร่วมการแข่งขันระดับภาคเหนือ ณ จังหวัดสุโขทัย และที่สำคัญเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถของนักเรียนในด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน โดยมีโรงเรียนร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 19 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี โรงเรียนจ่านกร้อง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรราชวิทยาลัยพิษณุโลก โรงเรียนดอนทองวิทยา โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม โรงเรียนท่าทองพิทยาคม โรงเรียนวังน้ำคู้ศึกษา โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา โรงเรียนชุมแสงสงคราม “อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์” โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา โรงเรียนบ้านปลักแรด โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก โรงเรียนเซนต์นิโกลาส โรงเรียนผดุงราษฎร์ และโรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก กำหนดจัดแข่งขันระหว่างวันที่ 13 – 15 พฤศจิกายน 2562  ณ สนามการแข่งขันโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

Alisa Pratumpo