สพฐ. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) พัฒนาการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ในโรงเรียน

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2562 ณ ห้องประชุม สพฐ. 1 อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ


นายอำนาจ วิชยานุวัติ กล่าวว่า สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยสํานักบริหารงานความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษาระหว่าง สพฐ. กับสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เพื่อพัฒนากลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนต้นแบบด้านการส่งเสริมการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ในโรงเรียน โดยจะร่วมกันพัฒนาศักยภาพบุคลากรของโรงเรียนให้สามารถจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นต้นแบบในการขยายผลไปยังโรงเรียนพื้นที่บริการ พัฒนาแผนการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ สนับสนุนการฝึกฝนทักษะการวิจัย กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่ายวิทยาศาสตร์ สนับสนุนผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยากรและแหล่งเรียนรู้ รวมถึงความร่วมมืออื่น ๆ ที่ช่วยเพิ่มศักยภาพของโรงเรียนและนักเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ในโรงเรียน ทั้งนี้ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวจะมีระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันที่ลงนาม

ข่าว ฐิติมา