Conference การขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุมทางไกลฟังคำชี้แจงการดำเนินงานขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ แบบมีเงื่อนไข ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพื่อความเข้าใจในกระบวนการคัดกรองนักเรียนยากจน ในการขอรับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานยากจน/พิเศษแบบมีเงื่อนไข

เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ที่ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธุ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โดย ว่าที่ พ.ท.รัชต์ชัย มุกดามณีวัลย์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางสาวรัศมี ตระกูลรัมย์ ผู้รับผิดชอบงานคัดกรองนักเรียนยากจน กลุ่มนโยบายและแผน โดย นางสุธีรา ปรัชสกุลชัย ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน นางไพฑูรย์ หวะสุวรรณ ผู้รับผิดชอบงานงบประมาณ และเจ้าหน้าที่ ICT ร่วมประชุมทางไกลเพื่อรับฟังคำชี้แจงการดำเนินงานการขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ผ่านระบบ (Tele Conference)

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับสำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจในกระบวนการคัดกรองนักเรียนยากจน การขอรับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานยากจน และเงินอุหนุนปัจจัยพื้นฐานยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยมี ว่าที่ ร.ต.ธนุ วงษ์จินดา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการประชุมฯ