รองเลขาธิการ กพฐ. เปิดโครงการบรรพชาสามเณร บวชศีลจาริณี ปีที่ 7 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ วัดโพธิญาณ จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 นายอัมพร พินะสา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานเปิดโครงการบรรพชาสามเณรบวชศีลจาริณี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ได้ดําเนินโครงการบรรพชา สามเณร บวชศีลจาริณี มาเป็นปีที่ 7 สําหรับปีการศึกษา 2562 โรงเรียนได้นํานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งมีนักเรียนชายบรรพชาสามเณร จํานวน 137 รูป และนักเรียนหญิงบวชศีลจาริณี 136 คน รวมทั้งสิ้น 273 คน ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ณ วัดโพธิญาณ ตําบลหัวรอ อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

นายอัมพร พินะสา กล่าวว่า โครงการบรรพชาสามเณร บวชศีลจาริณี นับว่าเป็นกิจกรรมที่ดี ที่โรงเรียนจัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง โดยกิจกรรมของโครงการฯ จะเป็นการฝึกอบรมนักเรียน ตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา ซึ่งมุ่งเน้นและฝึกฝนให้นักเรียนรู้จักใช้ความคิดอย่างเป็นระบบ ตามแนวทางกลวิธี “คิดแบบพุทธ” ซึ่งนักเรียนสามารถนํามาประยุกต์ใช้ในวิถีชีวิต รู้จักคิดเป็น ทําเป็น และแก้ปัญหาเป็น อีกทั้งการได้ปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันจะเป็นการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียน ให้มีความสมดุลทั้งร่างกายและจิตใจ ก่อให้เกิดความรื้และคุณธรรม ปลูกฝังให้มีจิตสํานึกในความเป็นพลเมืองและความเป็นพลโลกต่อไป

ทั้งนี้กิจกรรมได้รับความอนุเคราะห์และสนับสนุนจากพระครู สุนทรโรจนคุณ เจ้าอาวาสวัดโพธิญาณ ในด้านอาคารสถานที่จัดอบรม อาหาร น้ำดื่ม อาหารว่างและน้ำปานะ ตลอดการอบรม ทั้ง 5 วัน และโรงเรียนได้รับความร่วมมืออย่างดี จากสํานักงานเทศบาลนครพิษณุโลก สํานักงานเทศบาลตําบลหัวรอ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เครือข่ายผู้ปกครอง คณะครูโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก และผู้ปกครองนักเรียน

ฐิติมา ข่าว