“ผักคำภูเกมส์”

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา “ผักคำภูเกมส์” ศูนย์เครือข่ายที่ 3   ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านผักคำภู  ต.นาใน  อ.พรรณานิคม  จ.สกลนคร  โดย ดร.เจริญ  ราชโสภา ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 ประธานเปิดการแข่งขันกีฬา  เพื่อวัตถุประสงค์ให้นักเรียนมีสุขภาพที่แข็งแรง มีความสามัคคีเป็นหมู่คณะ มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้รู้ชนะรู้อภัย และคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข้าแข่งขันระดับเขตพื้นที่ และที่สำคัญคือทำให้นักเรียนห่างไกลยาเสพติด…ชุลีพร/ข่าว