สพป.พังงา ประชุมคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน

วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นายสมภาพ  นาคพันธ์ รอง ผอ.สพป.พังงาเป็นประธานการประชุมคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เพื่อพิจารณาแบบ ปค.๕ ของกลุ่ม/หน่วย ว่ามีงานใดบ้างที่ยังมีความเสี่ยง พร้อมทั้งวิเคราะห์ความเสี่ยง และหามาตรการ แนวทาง ควบคุม แก้ไข ให้ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ห้องประชุมเทพทาโร สพป.พังงา